Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marlique b.v.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten van Marlique b.v. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, verplichten Marlique b.v. niet, tenzij deze vooraf door Marlique b.v. zijn aanvaard en schriftelijk vastgelegd.

Artikel 1 – Algemeen
De voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de website gebruikt.

Artikel 2 – Gebruiksregels van de website
1. Je mag de website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. Je mag het volgende niet via de website verspreiden:
          1. Afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
          2. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
          3. Geen reclame of spam en geen foute of misleidende informatie;
          4. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
3. Je mag alleen een account aanmaken onder je eigen naam.
4. Je mag content in de vorm van tekst, beeld en geluid aanleveren waarvan de rechten in eigen beheer zijn. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn en niet in eigen beheer zijn mogen alleen geüpload worden indien:
          1. Er expliciet door de beheerder van de auteursrechten toestemming is verleend aan de profielbeheerder;
          2. Het gaat om muziekwerken waarvan de auteursrechten door Buma/Stemra beheerd worden én dit expliciet bij het uploaden aan wordt gegeven. Voor deze werken geldt het volgende: De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Marlique b.v. heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te (weder)verkopen of te verspreiden.
5. Je zal de verkregen persoons- en of bedrijfsgegevens van andere gebruikers geheimhouden en deze gegevens niet misbruiken.
6. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de website is bedoeld.
7. Je mag geen content van de website kopiëren en/of opslaan tenzij daar expliciet toestemming voor is verleend door de rechtmatige beheerder van de auteursrechten. Bij twijfel neem contact op via info@marlique.nl.
8. Je zal handelen in goed burgerschap jegens andere gebruikers.
9. Misbruik kun je melden via info@marlique.nl.

Artikel 3 – Platform
Het doel van ons landelijk opererend platform is het eenvoudig online boeken van livemuziek, rechtstreeks bij de artiest. Artiesten kunnen hun diensten aanbieden op onze website, onder deze diensten vallen het geven van muzikale optredens, aanbieden van geluidsdiensten en het verhuren van apparatuur. De opdrachtgever kan rechtstreeks, zonder tussenkomst en/of bemiddeling van Marlique b.v., diensten van de artiest afnemen. Overeenkomsten/contracten worden tussen de artiest en de opdrachtgever afgesloten. Indien er een conflict ontstaat tussen de artiest en de opdrachtgever is Marlique b.v. geen partij in het bemiddelen en/of oplossen van het conflict.

Artikel 4 – Disclaimer
Marlique b.v. besteedt de grootste zorg aan de informatie op haar website. Marlique b.v. doet gedeeltelijk beroep op externe partners voor het aanleveren van data en content. Derhalve kan deze informatie veranderen en kunnen wij geen garantie geven over de correctheid van de gegevens. Daarom kan Marlique b.v. in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de website of het gebruik ervan en nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens, adressen of domeinnamen op de site.

Artikel 5 – Website
1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat onze website online is.
2. Wij kunnen niet garanderen dat onze website foutloos werkt of altijd beschikbaar is, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele voor schade, geleden als onze website niet correct of niet veilig werkt.
3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op onze website

Artikel 6 – Gebruikersaccount
1. Indien u zich aanmeldt op onze website voor een gebruikersaccount zullen wij die aanmaken. Marlique b.v. richt uw profielpagina in.
2. Je mag niet meer dan één account hebben op onze website.
3. Je moet eventuele inloggegevens van je gebruikersaccount afschermen voor anderen. Je moet je wachtwoord strikt geheimhouden.
4. Als je denkt of weet dat je gebruikersaccount misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.
5. Om je gebruikersaccount te verwijderen kun je een e-mail sturen naar info@marlique.nl.

Artikel 7 – Profielpagina
1. Indien u een gebruikersaccount heeft aangemaakt zullen wij een profielpagina inrichten waarop u uw diensten kunt aangeven.
2.  De artiest levert de gevraagde documenten digitaal aan.
3. Alle informatie dient naar waarheid en zo accuraat mogelijk ingevuld te worden.
4. Marlique b.v. behoudt het recht om het Artiestenprofiel zonder opgaaf van reden te wijzigen, offline te halen of te verwijderen.

Artikel 8 – Offerteaanvraag- en contracten
1. De opdrachtgever kan rechtstreeks, zonder tussenkomst en/of bemiddeling van Marlique b.v., diensten van de artiest afnemen. Overeenkomsten/contracten worden tussen de artiest en de opdrachtgever afgesloten.
2. De opdrachtgever kan d.m.v. een aanvraagformulier een offerte aanvragen bij de artiest met als doel het inhuren van de artiest.
3. Het plaatsen van een offerteaanvraag is geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.
4. Marlique b.v. ontvangt het aanvraagformulier en stuurt deze door naar de artiest.
5. Communicatie gaat na het versturen van het aanvraagformulier altijd rechtstreeks via de artiest.
6. De artiest zorgt voor correcte communicatie.
7. Indien er een conflict ontstaat tussen de artiest en de opdrachtgever is Marlique b.v. geen partij in het bemiddelen en/of oplossen van het conflict.

Artikel 9 – Abonnement
1. Indien u als artiest gebruik wilt maken van ons platform dient u een abonnement te nemen op onze website. U heeft dan de beschikking over een eigen artiestenpagina.
2. Wij bieden u  twee vormen van abonnementen, een PRO en BASIC  abonnement met de duur van een jaar.
3. Het abonnement wordt niet standaard verlengt. Marlique b.v. neemt tegen het einde van de looptijd contact met u op over een eventuele verlenging van uw abonnement.
4. Het abonnement komt digitaal tot stand. Met het betalen van uw abonnementskosten gaat u akkoord met onze voorwaarden.
5. Marlique b.v. is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek tot het aangaan van een Lidmaatschap te weigeren.
6. Het incasseren van het abonnementsgeld vindt plaast d.m.v. een bankoverschrijving of middels een betaalverzoek.
7. Opzegging vindt plaats d.m.v. een e-mail te sturen naar info@marlique.nl.
8. Marlique b.v. behoudt het recht van ontbinding van het abonnement als er niet tijdig voldaan is aan betalingsverplichting.
9. Eventuele voorgenomen tariefverhogingen van het abonnement worden digitaal gecommuniceerd via onze website of per e-mail.

Artikel 10 – Review
1. Wij zullen achteraf een digitaal formulier sturen waarin de opdrachtgever een review kan schrijven over het optreden van de artiest. Dit is niet verplicht.
2. Na het ontvangen van een review zal Marlique b.v. de review delen met de artiest.
3. Het doel van het schrijven van een review is je ervaring delen met de artiest en het algemeen publiek.
4. Als artiest heb je geen zeggenschap over de inhoud van een review. Wanneer de review de artiest kan schaden kan Marlique b.v. overwegen om de review niet te plaatsen.
5. Wij plaatsen reviews enkel als de boeking daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Marlique b.v. kan hiervoor een contract ter controle opvragen.

Artikel 11 – Uitsluiting of beëindiging
Indien jij je niet houdt aan onze regels of je gedrag en inhoud ongepast achten, kunnen wij je uitsluiten van onze diensten. Wij zullen je dan digitaal informeren en je account verwijderen.

Artikel 12 – Privacyverklaring
Uw privacy is voor Marlique b.v. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van Marlique b.v. allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Marlique b.v.

Wanneer u gebruik maakt van één van onze diensten gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel voor het contactleggen met de artiest, hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, NAW-gegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op info@marlique.nl voor al uw vragen en verzoeken. Wijzigingen in deze privacyverklaring vinden plaats wanneer onze website wijzigt

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 13 – Geschillen
Indien er een geschil ontstaat tussen jou en Marlique b.v., is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank is dan bevoegd om over het geschil te oordelen.